ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – WYCINARKA LASEROWA 3D

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „INTER-TECH” PIOTR JANKOWSKI
18-300 ZAMBRÓW UL. WOJSKA POLSKIEGO 100
NIP 7231394497 REGON 200133746
www.intertech-agro.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „INTER-TECH” PIOTR JANKOWSKI zaprasza do złożenia ofert/y na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki laserowej 3D, w ramach projektu pn. „Uruchomienie linii produkcyjnej innowacyjnych wozów asenizacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-0321/16

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „INTER-TECH” PIOTR JANKOWSKI ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 209 000 euro EUR na zakup elementu projektu.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „INTER-TECH” PIOTR JANKOWSKI pod adresem www.intertech-agro.pl, na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA
1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
. Nazwa zamówienia: Zakup wycinarki laserowej 3D
Wspólny słownik zamówień: Kod CPV: 42000000-2 Maszyny przemysłowe, 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania, 42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe,

 

Więcej informacji w załączonym pliku.

 

  • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH_pop 690 KB