EU grants and projects

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PPHU Intertech Piotr Jankowski „   realizowany w ramach

Działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.  

 

Wartość projektu: 293 249,70 netto

Wkład Funduszy Europejskich: 293 249,70 (100%)

 

 

 

 

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-20-0007/19-00 realizowanego w ramach Działania 1.4

Wzór na konkurencje I Etap Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Celem projektu firmy jest wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania

wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wprowadzenie nowych

produktów na rynek. Cele projektu są zgodne z celami wskazanymi dla działania 1.4 Wzór na konkurencję w SZOOP POPW.

 

Wartość projektu: 49 000,00 netto (60 270,00 brutto)
Wkład Funduszy Europejskich: 41 650,00 (85%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Objectives of the project

The objective of the project is to implement a process of manufacturing of slurry tankers (capacity ranging from 6 to 14 thousand litres) and introduce innovative elements.

  1. The effect of the project

The effect of the project is the implementation of the process of manufacturing of slurry tankers and the introduction of innovative elements, i.e.:
– hydraulic adjustment of the angle between the barrel and the frame,
– the use of an independent hydraulic system,
– central lubrication of moving parts,
– double spreader,
– track eradicators.

  1. Project value

PLN 4,100,000

  1. Contribution from the European funds

PLN 2,460,000