Dotacje i projekty UE

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PPHU Intertech Piotr Jankowski „   realizowany w ramach

Działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.  

 

Wartość projektu: 293 249,70 netto

Wkład Funduszy Europejskich: 293 249,70 (100%)

 

 

 

 

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-20-0007/19-00 realizowanego w ramach Działania 1.4

Wzór na konkurencje I Etap Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Celem projektu firmy jest wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania

wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wprowadzenie nowych

produktów na rynek. Cele projektu są zgodne z celami wskazanymi dla działania 1.4 Wzór na konkurencję w SZOOP POPW.

 

Wartość projektu: 49 000,00 netto (60 270,00 brutto)
Wkład Funduszy Europejskich: 41 650,00 (85%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Cele projektu

Projekt ma na celu wdrożenie procesu produkcji wozów asenizacyjnych (poj. 6-14 tys. L.) oraz wprowadzenie elementów
innowacyjnych

  1. Efekt projektu

Efektem projektu jest wdrożenie procesu produkcji wozów asenizacyjnych oraz wprowadzenie elementów
innowacyjnych tj.
– hydrauliczne ustawianie kąta położenia beczki względem jej ramy
– zastosowanie niezależnego układu hydraulicznego
– centralne smarowanie elementów ruchomych
– podwójny rozlewacz
– spulchniacze śladów

  1. Wartość projektu

4 100 000 PLN

  1. Wkład funduszy Europejskich

2 460 000 PLN