ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURS OFERT NR 1/2018 z 12.03.2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KONKURS OFERT

NR 1/2018

z 12.03.2018r.

 

 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Zakup licencji nieograniczonej (nieograniczona liczba końcówek klienckich) na oprogramowanie do obsługi procesu produkcyjnego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

19.03.2018r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH”

Piotr Jankowski z siedzibą w Zambrowie, ul Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem lub pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Oferty należy składać do dnia 19.03.2018 roku do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert:

Siedziba firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH”

Piotr Jankowski z siedzibą w Zambrowie, ul Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, Marcin Kraska 48 505 830 710, e-mail: m.kraska@intertech-argo.pl

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH”

Piotr Jankowski z siedzibą w Zambrowie, ul Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania procesem produkcyjnym.

Zakup licencji nieograniczonej (nieograniczona liczba końcówek klienckich) na oprogramowanie o funkcjonalnościach:

Moduł Planowanie produkcji

– planowanie produkcji w oparciu o przyjmowane zamówienia, sprzedaż jak i produkcje w toku;

– automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych na poszczególne fazy produkcji

Moduł Produkcja

– definiowanie faz produkcji

– definiowanie obiegu dokumentów

– definiowanie produkcyjnych kart technologicznych (receptury) uwzględniających poszczególne etapy produkcji;

– tworzenie zlecenia produkcyjnego i na tej podstawie generowanie zapotrzebowania do magazynów na składniki;

– podgląd dostępnych ilości;

– rejestracja RW na surowiec

– przyjęcie  PW wyrobu gotowego

– możliwość wyliczenia ceny kosztowej produktu;

– zapotrzebowanie na surowiec

– kontrola stopnia realizacji  zleceń

– rozliczenie stanu surowca

Moduł Kompletacja

– nadanie numeru fabrycznego na produkt gotowy

– założenie zleceń na wyrób gotowy

– definicja opcji kompletacji wyrobu gotowego

– wydruk etykiety na półprodukty

Moduł Kolektory Danych

– przyjęcie produktu na magazyn wyrobów gotowych

– realizacja zleceń produkcyjnych kolektorem

– remanent

– tworzenie zestawów wyrobów

Aplikacja Webowa do przyjmowania zamówień

– wybieranie opcji wyrobu gotowego

– tworzenie  zamówień na zestawy dla danego kontrahenta

Synchronizowanie zamówień z aplikacji Webowej z WF-MAG

– wczytywanie zamówień

– tworzenie receptur kompletacyjnych

 

Oprogramowanie produkcja powinno współpracować z systemem WF-MAG Prestiż

 

W wyniku zrealizowania dostawy licencji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

 • Licencję niewyłączną, bezterminową na oprogramowanie w formie pisemnej, bez ograniczenia liczby użytkowników ani procesów,
 • Protokół odbioru – dokumentację z instalacji i konfiguracji oprogramowania w wersji produkcyjnej,
 • Dokumentacja przypadków użycia,
 • Dokumentacje stanowiskowa.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni.

 

Kod CPV: 48000000-8

Nazwa kodu CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie powinno być zrealizowane do 30.09.2018 roku.

 

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY):

 • Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami
 • Specyfikacja oprogramowania

 

W ramach konkursu Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

 

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena netto w PLN – 70% – maksymalna liczba punktów = 70
 2. czas realizacji (łączna liczba dni roboczych przewidziana na realizację wszystkich usług objętych niniejszym zapytaniem) – 30% – maksymalna liczba punktów = 30

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. a) punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: C n = (C min/Cr)x100 x 70% C min – cena minimalna w zbiorze C r – cena oferty rozpatrywanej C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium ceny netto w PLN
 2. b) punkty w ramach kryterium czas realizacji będą przyznawane wg następującej formuły: B n = (B min/Br)x 100 x 30% B min – czas realizacji minimalny w zbiorze B r – czas realizacji oferty rozpatrywanej B n – ilość punktów przyznana ofercie
  w ramach kryterium czas realizacji

 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ DLA OFERENTÓW:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

 

DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.

 1. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 2. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

 

 • Zapytanie ofertowe system informatyczny-1 135 KB