Okiem Eksperta – Brona + Aplikator

09 czerwca 2023

Okiem Eksperta – Brona + Aplikator

Okiem Eksperta – Brona + Aplikator

Rolniku – azot w rolnictwie jest głównym czynnikiem plonotwórczym. Nawożąc dostarczamy go roślinom w dwóch formach przyswajalności – azotanowej N-NO3 i amonowej N-NH4.

Azot azotanowy nie wiąże się z kompleksem sorpcyjnym i niepobrany przez rośliny jest wymywany z gleby bądź ulatnia się w postaci gazów cieplarnianych. Uwolniony z gleb wpływa negatywnie na środowisko powodując zanieczyszczenie wód gruntowych, eutrofizację wód powierzchniowych, a dla rolnika oznacza straty ekonomiczne.

Jak temu zapobiec? 


Zastosować aplikator doglebowy do nawożenia płynnymi nawozami naturalnymi zagregowany z hydrauliczną broną talerzową #InterTech.

Dzięki niemu:
– sprostasz wymaganiom stawianym w nowych ekoschematach,
– ograniczysz emisję amoniaku do atmosfery,
– zmaksymalizujesz efektywności nawożenia gnojowicą.

Efekt? Czyste środowisko + zysk ekonomiczny, gdyż w jednym przejeździe aplikujemy i mieszamy gnojowicę z glebą, a tym samym ograniczamy emisję amoniaku na poziomie 90%.

Pamiętaj, że aplikując nawozy naturalne w postaci płynnej przyczyniasz się również do wzrostu materii organicznej w glebie, a tym samym poprawiasz magazynowanie wody.