Zaproszenie do składania ofert

 

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego numer 2/2018 z dnia 22.03.2018 roku

 

Oferta dla 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH”Piotr Jankowski

 Ul. Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

 1. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa

Adres

NIP

Telefon

 1. Warunki cenowe oferty

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

Liczba dni roboczych przewidziana na realizację przedmiotu zamówienia ………………..

Ważności oferty:………………………………..(nie krócej niż 60 dni)

 

Załączniki do niniejszego Formularza ofertowego:

 • Oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Formularza ofertowego.
 • Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Formularza ofertowego.
 • Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia– stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Formularza ofertowego.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Nie wnoszę zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

_________________________________

_________________________________

(Miejscowość, data)

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

 

Oświadczenie do zapytania ofertowego numer 2/2018 z dnia 22.03.2018 roku o braku występowania powiązań

Oświadczenie dla

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH”Piotr Jankowski

 Ul. Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

 Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: _________________________________

Adres:  _________________________________

NIP:       _________________________________

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 1. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
 2. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

_________________________________

_________________________________

(Miejscowość, data)

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

 

Oświadczenie do zapytania ofertowego numer 2/2018 z dnia 22.03.2018 roku dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenie dla

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH”Piotr Jankowski

 Ul. Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

 Nazwa i dane adresowe wykonawcy

 

Nazwa: _________________________________

Adres:  _________________________________

NIP:       _________________________________

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego numer 2/2018 z dnia 22.03.2018 roku. 

_________________________________

_________________________________

(Miejscowość, data)

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie do zapytania ofertowego numer 2/2018 z dnia 22.03.2018 roku potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia

 

 

Oświadczenie dla

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH”Piotr Jankowski

ul Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

 

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

 

Nazwa: _________________________________

Adres:  _________________________________

NIP:       _________________________________

 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego numer 2/2018 z dnia 22.03.2018 roku oraz w terminach wskazanych  w zapytaniu ofertowym numer 2/2018 z dnia 22.03.2018 roku

 

 

 

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(Miejscowość, data)

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

 

 

 

 • Zapytanie ofertowe 1 MB
 • Formularz ofertowy z załącznikami 114 KB