Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0387/22

Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0387/22

Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0387/22

Projekt pt.: „Poprawa konkurencyjności firmy PPHU „INTER-TECH” Piotr Jankowski poprzez wdrożenie innowacyjnego ładowacza czołowego typu IT 1800 GREEN POWER”

Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0387/22

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 804 976,31 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 5 048 005,18 PLN

Współfinansowanie UE: 3 023 523,11 PLN

Celem projektu jest doposażenie zaplecza technologicznego zakładu PPHU „INTER-TECH” Piotr Jankowski umożliwiającego zdywersyfikowanie oferty produktowej przez wprowadzenie na rynek docelowy krajowy i na rynki zagraniczne, nowego eko-innowacyjnego co najmniej w skali kraju produktu, wytwarzanego w oparciu o energooszczędną technologię: ŁADOWACZA CZOŁOWEGO IT 1800 GREEN POWER z linii produktów ECO Line o dużej ładowności 1800 kg i zoptymalizowanej konstrukcji, sprzęganego z różnymi typami ciągników rolniczych w klasie mocy od 75 KM (55kW), cechującego się parametrami użytkowymi niespotykanymi dotychczas wśród ładowaczy w tej klasie udźwigu.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności regionu w oparciu o Inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego wskazane jako rdzeń specjalizacji, a także do rozwoju przedsiębiorstwa, unowocześnienia zarówno jego sposobu funkcjonowania, jak i wyposażenia.

Unia Europejska